conditions de vente

Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan Rhombus b.v.b.a. overgemaakte bestellingen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling.
  2. Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij begin van uitvoering.
  3. Eventuele opmerkingen en betwistingen over de geleverde goederen of diensten dienen ons zo spoedig mogelijk overgemaakt te worden per telefoon of email en ons per aangetekend schrijven ten laatste 8 dagen na leveringsdatum bevestigd te worden.
  4. De geleverde goederen blijven eigendom van Rhombus zolang ze niet volledig betaald zijn.
  5. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na leveringsdatum, tenzij anders vermeld.
  6. Wanneer een betaling niet geregeld wordt binnen de acht dagen na het verzenden van een aangetekend schrijven, houdende ingebrekestelling tot betaling ervan, zal hierdoor voor Rhombus een recht op schadevergoeding ontstaan waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 15 % met een minimum van 250 euro. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last en moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, het tijdverlies, de moeilijkheden in boekhouding en het gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag. Vanaf de datum van de faktuur zijn ook de wettelijk voorziene interesten verschuldigd.
  7. Bij gebeurlijke betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.